برچسب - دانلود تصاویر بوکه

7 فیلم باکیفیت بوکه

۷ فیلم باکیفیت بوکه

فیلم باکیفیت بوکه
بسم الله الرحمن الرحیم
در این پســت، ۷ فــایل بوکه برای شــما قابل دانلود می باشــد. بوکه “”boke” ، به یک ســری عکس
یا فیلمی گفته می شود که، دوربین در شرایط نوری مناسبی نبوده و فوکوس آن، بر روی جسم خاصــی …

ادامه مطلب ...