برچسب - بهترین عبادت

بهترین عبادت

بهترین عبادت

بهترین عبادت
بسم الله الرحمن الرحیم
طرحی که ملاحظه می کنید، یک تایپوگرافی مذهبی است. در این طرح سعی شد که نوشته ی اصلی
کار به شکل اصولی و زیبایی در کار ثبت شود و تا حدودی نیز به این امر رسیدیم.  یکی از نکاتی که سعی
شد در این طرح رعایت شود ترکیب رنگ کار است که همانطور که ملاحظه می کنید، نسبتا قابل قبول بوده.
یکی از دیگر نکاتی هم سعی شد رعایت شود، استفاده از زیبایی ها و کشیدگی های حروف در کار است؛
که در کار هم می توان گفت این نکته با توجه به کشیدگی های حروف در قسمت “م” […]

ادامه مطلب ...